கட்சியில் சில விஷயங்கள் இன்னும் சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா? உங்கள் புகாரை தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு அதை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். கவனத்துடன் அவை பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கிறோம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தை நிரப்பி, உங்கள் புகார்களை எங்களுக்கு அனுப்பலாம்.

+ =